Vedtægter

for FRIVILLIGHUSET HEDENSTED


Vedtægter for Brugerrådet
ved
Frivillighuset i Hedensted.

§ 1 Formål

Brugerrådets opgave er at drive Frivillighuset i Hedensted kommune. Frivillighuset skal bidrage
til:

 • at skabe gode fysiske rammer om det frivillige sociale arbejde i lokalområdet.
 • at give gode muligheder for koordinering af det frivillige sociale arbejde.
 • at skabe gode rammer for samarbejde til gensidig inspiration for de forskellige organisationer og grupper.
 • at give frivillige et netværk med mulighed for sammen at drøfte problematikker, muligheder og udvikling i relation til det frivillige sociale arbejde og dermed skabe et forum, som gennem dialog og samarbejde med kommunen har mulighed for at påvirke kommunens frivillighedspolitik.

§ 2 Brugere

Stk. 1
Adgang til at bruge huset har enhver brugergruppe der udfører frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens § 18.

§ 3 Brugerrådets opgaver

Brugerrådets arbejdsopgaver:

 • Overordnet tilsyn samt udarbejdelse af regler for brug af Frivillighuset.
 • Udarbejdelse og administration af budget samt ansøgning om § 18 – midler til drift af Frivillighuset.
 • Koordinering og samarbejde om brug af Frivillighuset.
 • Indkaldelse til årligt møde for repræsentanter for brugergrupperne.

§ 4 Årsmødet

Stk. 1
Årsmødet, som afholdes inden udgangen af februar måned, er Frivillighusets øverste myndighed.

Stk. 2
Mellem årsmøderne ledes Frivillighuset af Brugerrådet.

Stk. 3
Brugerrådet vælges på årsmødet af og blandt de i § 2 nævnte gruppers
repræsentanter. Derefter konstituerer Brugerrådet sig selv.

Stk. 4
Hver brugergruppe må møde med 2 repræsentanter.

Stk. 5
Hver brugergruppe har én stemme.

Stk. 6
Der kan ikke stemmes ved hjælp af fuldmagt. Kandidatur til Brugerrådet kan dog meddeles skriftligt til Brugerrådet, såfremt man er forhindret i at deltage i årsmødet.

Stk. 7
Forslag til drøftelse på årsmødet skal være formanden i hænde senest 14 dage før årsmødet.

Stk. 8
Indkaldelse til årsmøde skal ske skriftligt til de brugergrupper, der måtte ønske det, samt annonceres i Hedensted Avis med mindst 14 dages varsel.

Stk. 9
Alle fremmødte grupperepræsentanter har taleret.

Stk. 10
Årsmødets dagsorden skal fremover mindst indeholde følgende punkter.

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Valg af stemmetællere.
 4. Brugerrådets årsberetning til godkendelse.
 5. Forelæggelse af regnskab til godkendelse.
 6. Forelæggelse af indeværende års budget til orientering.
 7. Indkomne forslag.
 8. Valg af medlemmer til Brugerrådet.
 9. Valg af 2 suppleanter til Brugerrådet for 1 år.
 10. Valg af revisor for 1 år.
 11. Eventuelt.

Stk. 11
Genvalg kan finde sted.

Stk. 12
Afstemninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Dog kræves det, at der ved afstemning om vedtægtsændringer opnås mindst 2/3 af de afgivne stemmer for forslagene.

Stk. 13
Afstemningerne skal være skriftlige, hvis blot én brugergruppe ønsker det.

§ 5 Brugerrådet

Stk. 1
Brugerrådet består af 7 medlemmer og 2 suppleanter.

Stk. 2
Brugerrådets medlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at 4 medlemmer vælges i lige år de resterende 3 i ulige år. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen.

Stk. 3
Hver bruger gruppe kan højst have 2 repræsentanter som medlemmer og/eller suppleanter i Brugerrådet.

Stk. 4
Brugerrådet konstituerer sig selv umiddelbart efter årsmødet. Der skal vælges formand, næstformand og kasserer. Kassereren kan vælges udenfor Brugerrådets kreds.

Stk. 5
Brugerrådet fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 6
Indkaldelse til Brugerrådsmøde skal være skriftlig og med dagsorden.

Stk. 7
Brugerrådet er beslutningsdygtigt, når mindst 4 medlemmer er til stede, og beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed.

Stk. 8
Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme afgørende.

Stk. 9
Suppleanter indkaldes, hvis et medlem ønsker at udtræde af Brugerrådet.

Stk. 10
Såfremt et medlem af brugerrådet eller en suppleant udtræder af sin forening, forbliver han/hun brugerrådsmedlem/suppleant, indtil først kommende årsmøde, hvor et nyt brugerrådsmedlem vælges for den evt. resterende del af valgperioden – en ny suppleant vælges efter § 5 stk. 2.

§ 6 Økonomi, hæftelse og tegningsregler

Stk. 1
Regnskab og revision følger kalenderåret.

Stk. 2
Brugerrådet tegnes af formand og eet rådsmedlem.

Stk. 3
For Frivillighusets forpligtelser hæfter alene Frivillighusets formue.

§ 7 Ændring af vedtægter

Stk. 1
Ændring af vedtægter kræver, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Hvis dette i
kke er muligt, kan der indkaldes til et ekstraordinært årsmøde, hvor en vedtægtsændring kan gennemføres, hvis halvdelen af de afgivne stemmer er for ændringen.

§ 8 Ekstraordinært årsmøde

Stk. 1
Ekstraordinært årsmøde afholdes, når Brugerrådet beslutter det, eller når mindst halvdelen af brugergrupperne skriftligt beder om det og samtidig angiver, hvilke emner man ønsker behandlet.

Stk. 2
Ekstraordinært årsmøde indkaldes skriftligt senest 14 dage efter, at Brugerrådet har modtaget begæringen, og afholdes senest 6 uger efter. Dagsordenen skal minimum indeholde punkterne 1, 2, 3 og 7 nævnt i § 4.

§ 9 Eksklusion

Stk. 1
Et enigt Brugerråd kan udelukke en brugergruppe, som modarbejder eller tilsidesætter
formålet med Frivillighuset. Beslutningen kan appelleres til årsmødet, hvor der kræves, at et flertal på mindst 2/3 af de fremmødte repræsenterede brugergrupper, stadfæster beslutningen.

 

Disse vedtægter er vedtaget på årsmødet den 21. februar 2012.

Dirigent på årsmødet var Lillian Andersen
Hedensted den 21.02.2012